Disclaimer

NTR

Copyright

Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van de NTR. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de NTR niet toegestaan (NTR).

Disclaimer website en e-mail

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De NTR sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

De informatie verzonden met of in e-mailberichten vanuit de NTR is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Elk gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. De NTR staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context waarbinnen de publieke omroep de content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of een embedded omroepplayer. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Algemene Voorwaarden Klokhuis Studio

Kinderen kunnen een Klokhuis Studio Account aanmaken. Voor het aanmaken van een Klokhuis Studio-account is een e-mailadres nodig en toestemming van ouders. Met een Studio-account kunnen kinderen foto’s en video’s inzenden, en meedoen aan wedstrijden. Bij een inzending wordt alleen de gebruikersnaam getoond. Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.


Alle inzendingen worden bekeken door de redactie voordat ze online worden gezet. Inzendingen blijven van de inzenders, maar door het in te zenden wordt toestemming gegeven aan Het Klokhuis (NTR) om deze te gebruiken voor andere toepassingen, zoals een televisie-uitzending, een nieuwsbrief, een boek, een dvd, promotie, enzovoorts. Hiervoor maakt de inzender geen aanspraak op compensatie of vermelding, tenzij de wet dit vereist.

Privacyvoorwaarden

We bewaren je gegevens veilig en zullen die nooit aan anderen geven.

Alle gegevens die je via onze websites invult worden door de NTR alleen gebruikt voor de Klokhuis-websites. We bewaren je gegevens beveiligd en zullen deze nooit weggeven of verkopen. We bewaren jouw gegevens nooit langer dan nodig. Als je je account verwijdert of de actie is afgelopen, zullen we alles verwijderen. 

Je geeft je gegevens aan de NTR.

Je geeft deze gegevens aan de publieke omroep, Stichting NTR. Ons adres is Wim T. Schippersplein 5, 1217 WD Hilversum, ons e-mailadres is info@ntr.nl en het telefoonnummer is 088-77 99999.

Je kan je gegevens altijd zelf aanpassen of verwijderen.

Je kan op studio.hetklokhuis.nl zelf inloggen en je toestemming voor deze dienst intrekken, de verwerkte persoonsgegevens van bekijken, aanpassen of verwijderen. In de nieuwsbrief vind je onderaan een link om je af te melden. Voor andere diensten, acties etc. kun je contact opnemen via bovenstaande gegevens. 

We hebben een uitgebreidere tekst over hoe we met privacy omgaan en je kan altijd een klacht indienen

Je kan hier ons uitgebreide privacy statement nalezen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens, als je van mening bent dat de NTR niet correct omgaat met de persoonsgegevens die je aan de NTR hebt gegeven.

Deel deze pagina met je vrienden!